Stiftelsen Einar Belvén

Om Stiftelsen

Det här gör stiftelsen

 
Einar Belvén, grundare av Delicato Bakverk AB och Stiftelsen Einar Belvén

Einar Belvén, grundare av Delicato Bakverk AB och Stiftelsen Einar Belvén

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag och stipendier för att stötta utbildning av barn och ungdomar samt vård av äldre och sjuka. Stipendier kan komma ifråga till förtjänstfyllda ungdomar i Huddinge gymnasier och särskilt till de med intresse för bageri- och konditoriverksamhet. Stiftelsen kan även lämna anslag för vetenskaplig forskning, särskilt inom sjukvårdens eller barnavårdens område. 

Utdelning beslutas av Stiftelsens styrelse och lämnas företrädesvis till organisationer och samfund med flera, utövande verksamheter.

 
 

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter:
Mikael Hellberg, ordförande
Kenneth Belvén
Anders Hällström
Rolf G. Carlsson
Ellinor Belvén

Suppleanter:
Annika Hällström
Lars Högström


 

Stiftelsen_2019_cropped.JPG

Våra största bidragsmottagare

Sverige för UNHCR
Stiftelsen stöttar UNHCR:s viktiga arbete med att hjälpa människor på flykt. UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR, UNHCR:s samarbetspartner, samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har tvingats fly sina hem.
https://sverigeforunhcr.se/

unhcr.jpg
 

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån kämpar framgångsrikt för barn och ungas rättigheter – för att deras röster ska höras. Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga vi möter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Relationen med barnen och deras omvärld är vårt främsta arbetsverktyg. Genom att sprida våra barns erfarenheter arbetar vi för att förbättra fler barns livsvillkor.
http://barnrattsbyran.se/

Barnrattsbyran.png
 

Studieresa till Richemont
Stiftelsen är största finansiär till en årligen återkommande studieresa till Richemont-skolan i Schweiz som arrangeras för YH-gesäller. Som ett led i att stötta och utveckla bageri- och konditoribranschens två YH-utbildningar har Stiftelsen Einar Belvén tillsammans med Delicato bakverk AB och Sveriges Bagare & Konditorer (SBK) beslutat att introducera och stödja en studieresa för dem som avslutar sin gesällutbildning i Sverige. Syftet och målsättningarna för studieresan är bland annat att:

  • Öka och fördjupa intresset för bageri- och konditoriyrket.

  • Bygga yrkesstolthet.

  • Ge utbildningen ett internationellt inslag.

  • Påvisa möjligheterna till fortsatta internationella studier.

  • Öka gesällernas målinriktning.

https://www.richemont.online/

richemont.gif
 

Livstycket
Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket använder sig av den funktionella pedagogiken, som kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning. Föreningen vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla. Även om verksamheten är riktad till kvinnor är naturligtvis även män välkomna att delta. Arbetssättet är den funktionella pedagogiken. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk undervisning i svenska, samhällskunskap och data. På så vis får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden ”sax, tråd och tack ” är just bara ord tills de får en verklig innebörd.

Föreningen driver även en webshop där tyger, mönster och produkter från arbetet säljs.

Stiftelsen har stöttat verksamheten sedan våren 2018.
http://livstycket.com

logga_livstycket.gif
 

Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime
Stiftelsen stöttar GAPFs viktiga arbete för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld och förtryck och arbetar för att de ska få ett friare liv. GAPF arbetar med stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning för att: 

- Bidra till att stärka utsatta individer i deras situation och val
- Uppmärksamma och förebygga hedersrelaterat våld  i alla dess former
- Främja ett sekulärt samhälle som bygger på den grundlagsskyddade respekten för alla medborgares lika fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion och härstamning.
http://gapf.se/

LOGO_GAPF_RGB_LR.png
 

Barncancerfonden
Stiftelsen stöttar Barncancerfondens viktiga arbete med att bekämpa barncancern. Varje år drabbas ca 300 familjer i Sverige av det ofattbara, att ett barn få en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar med att underlätta livet för dessa familjer, de ser till att drabbade barn och ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd som de behöver. Barncancerfonden arbetar också med att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet och det är här Stiftelsens främsta uppgift ligger. Vi vill genom finansiellt bidrag till forskningen vara med och nå Barncancerfondens vision: att utrota barncancern.
https://www.barncancerfonden.se/

barncancerfonden-logo.png
 


Övrigt
Stiftelsen ger även anslag till andra organisationer som exempelvis:

  • anordnar sommarläger för handikappade barn

  • sommarkollo och läger till barn och familjer som har det svårt

  • arbetar för mänskliga rättigheter

  • samt övrig forskning